Monthly Archives: जुलै 2012

श्रीमंगळागौरीची आरती

श्रीमंगळागौरीची आरती

श्रीमंगळागौरीची आरती

जय देवी मंगळागौरी ॥
ओंवाळीन सोनिया ताटी ॥
रत्नांचे दिवे ॥
मणिकांच्या वाती ॥
हिरेया मोती ज्योती ॥ धृ०॥

मंगळमूर्ती उपजली कार्या ॥
प्रसन्न झाली अल्पायुषी राया ॥
तिष्ठली राज्यबाळी ॥
आयोपण द्यावया ॥जय०॥१॥

पूजेला ग आणिती जाईजुईच्या कळ्या ॥
सोळा तिकटीं सोळा दुर्वा ॥
सोळा परींची पत्री ॥
जाई जुई आबुल्या ॥
शेवंती नागचांफे ॥
पारिजातकें मनोहरें ।
गोकर्ण महाफुलें ॥
नंदेटें तगरें ॥
पूजेला ग आणिलीं ॥ जय०॥२॥

साळींचे तांदूळ मुगाची डाळ ॥
आळणी खिचडी रांधिती नारी ॥
आपुल्या पतीलागीं ॥
सेवा करिती फार ॥ जय०॥३॥

आमडुमें डुमडुमें वाजंत्रें वाजती ॥
कळावी कांकणें गौरीला शोभती ॥
शोभती बाजुबंद ॥
कानीं कापांचे गवे ॥
ल्यायिली अंबा शोभे ॥जय०॥४॥

न्हाऊनी माखुनी मौनी बैसली ॥
पाटावाची चोळी क्षीरोदक नेसली ॥
स्वच्छ बहुत होऊनी ॥
अंबा पूजूं लागली ॥जय०॥५॥

सोनियाचे ताटीं घातल्या पंचारती ॥
मध्यें उजळती कापुराच्या वाती ॥
करा धूपदीप ॥
आतां नैवेद्य ॥
षड्रस पक्वान्नं ॥
ताटीं भरा बोनें ॥जय०॥६॥

लवलाहें तिघे काशीसी निघालीं ॥
माउली मंगळागौर भिजवूं विसरली ॥
मागूनी परतुनीयां आली ॥
अंबा स्वयंभू देखिली ॥
देऊळ सोनियाचें खांब हिरेयांचें ॥
कळस मोतियांचा ॥
जय देवी मंगळागौरी ॥
ओंवाळीन सोनियां ताटीं ॥७॥