Author Archives: प्रशासक

वटसावित्रीची आरती अश्वपती पुसता

अश्वपती पुसता झाला ॥
नारद सांगताती तयाला ॥
अल्पायुषी सत्यवंत ॥
सावित्रीनें कां प्रणीला ॥
आणखी वर वरीं बाळे ॥
मनिं निश्चय जो केला ॥
आरती वडराजा ॥ १ ॥
दयावंत यम दूजा ॥
सत्यवंत ही सावित्री ॥
भावें करीन मी पूजा ॥
आरती वडराजा ॥ ध्रु० ॥
ज्येष्ठमास त्रयोदशी ॥
करिती पूजन वडाशीं ॥
त्रिरात्र व्रत करुनियां ॥
जिंकिसी तूं सत्यवंताशीं ॥ आरती वड० ॥ २ ॥
स्वर्गावरी जाऊनियां ॥
अग्निखांब कवळीला ॥
धर्मराज उचकला ॥
हत्या घालील जीवाला ॥
येई गे पतिव्रते ॥
पति नेईं गे आपुला ॥ आरती वड० ॥ ३ ॥
जाऊनियां यमापाशीं ॥
मागतसे आपला पती ॥
चाई वर देऊनियां ॥
दयावंत द्यावा पती ॥ आरती वड० ॥ ४ ॥
पतिव्रते तुझी कीर्ति ॥
ऐकूनि ज्या नारी येती ॥
तुझें व्रत आचरती ॥
तुझीं भवनें पावती ॥ आरती वड० ॥ ५ ॥
पतिव्रते तुझी स्तुती ॥
त्रिभुवनीं ज्या करीती ॥
स्वर्गी पुष्पवृष्टी करुनियां ॥
आणिलासी आपला पती ॥
अभय देउनियां ॥
पतिव्रते तारीं मजसी ॥ आरती वड० ॥ ६ ॥