भविष्यवादी

स्वत:स मोठा भविष्यवादी म्हणविणारा एक गृहस्थ रस्त्यात उभा राहून भविष्य सांगत असे व एकादयाची काही वस्तु हरवली असल्यास ती कोठे सापडेल, हेही सांगत असे. एके दिवशी तो आपल्या या कामात अगदी गढून गेला असता, गर्दीतून धक्काबुकी करीत एक थट्टेखोर माणूस त्याजकडे आला आणि घाबऱ्या घाबऱ्या म्हणाला, ‘अहो, चला चला; तुमच्या घरास आग लागली असून इतक्यात सगळे घर जळूनही गेले असेल.’ हे शब्द कानी पडताच ज्योतिषीबुवांनी एकदम आपल्या घराकडे धूम ठोकली.

त्याच्यामागून तो थट्टेखोर मनुष्य व इतर लोकही पळत चालले. तेथे गेल्यावर पाहतात, तो घर शाबूत असून, त्यास आग मुळीच लागलेली नाही. मग तो थट्टेखोर मनुष्य ज्योतिषीबुवाकडे वळून त्यास म्हणतो, ‘काय हो, लोकांच्या नशिबात असलेल्या बऱ्यावाईट गोष्टी जर तुम्हांस कळतात, तर तुमच्या स्वतःच्या नशिबात काय आहे, हे तुम्हांस कसे बरे कळले नाही ?’