भेट तुझी माझी स्मरते

भेट तुझी माझी स्मरते, अजुन त्या दिसाची
धुंद वादळाची होती, रात्र पावसाची होती ॥धृ॥
कुठें दिवा नव्हता, गगनीं एकही न तारा
आंधळ्या तमांतुन वाहे, आंधळाच वारा
तुला मुळीं नव्हती बाधा, भीतीच्या विषाची ॥१॥

क्षुद्र लौकिकाची खोटी झुगारून नीती
नांवगांव टाकुनि आली अशी तुझी प्रीती
तुला परी जाणिव नव्हती, तुझ्या साहसाची ॥२॥

केस चिंब ओले होते, थेंब तुझ्या गालीं
ओठांवर माझ्या त्यांची किती फुलें झाली
श्वासांनी लिहिली गाथा, प्रीतीच्या रसाची ॥३॥

सुगंधाची हळव्या शपथा, सुगंधीच श्वास
स्वप्नांतच स्वप्न दिसावें तसे सर्व भास
सुखालाहि भोवळ आली, मधुर सुवासाची ॥४॥