धीट कुत्रा

एक कुत्रा एका गावातून चालला असता, त्या गावातील पाचपंचवीस कुत्रे, मोठमोठयाने भुंकत त्याच्या मागे लागले. तो कुत्रा पळता पळता दमला. मग त्याने आपल्या मनात विचार केला की ‘पळून जाता येणे आपणास शक्य नाही व कुत्र्याच्या तावडीतून सुटण्यास काही उपाय नाही; तेव्हा आता काय होईल ते होवो, आपणच यांजवर तुटून पडावे हे चांगले. असा विचार करून तो उलटला आणि आपला पाठलाग करणाऱ्या कुत्र्यांवर मोठयाने गुरगुरत तुटून पडला. ते त्याचे धैर्य पाहून त्या कुत्र्यांची अगदी गाळण उडाली व हळूहळू ते सगळे पळून गेले.

तात्पर्य:- भित्रेपणा पुष्कळ वेळा संकटास कारण होतो.