मधू मागशि माझ्या सख्या

मधु मागशि माझ्या सख्या , परि
मधुघटचि रिकामे पडति घरी ! ॥धॄ॥
आजवरी कमळांच्या द्रोणी
मधू पाजिला तुला भरोनी
सेवा ही पूर्विची स्मरोनी
करिं रोष न सखया, दया करी ॥१॥

नैवेद्याची एकच वाटी
अतां दुधाची माझ्या गांठी
देव पुजेस्तव ही कोरांटी
बाळगी अंगणई कशी तरी ॥२॥

तरुण-तरुणिची सलज्ज कुजबुज
वृक्ष झऱ्यांचे गूढ मधुर गुज
संसाराचे मर्म हवे तुज
मधु पिळण्या परि रे बळ न करी ॥३॥

ढळला रे ढळला दिन सखया
संध्या छाया भिवविती हृदया
अतां मधूचें नाव कासया
लागले नेत्र रे पैलतिरीं ॥४॥