मानसपूजा

हा पूजेचा श्रेष्ठ प्रकार आहे. पूजा ही उदात्त संस्काराची रीत आहे. पूजेमुळे मनाची पातळी उंचावते. मनःशांती लाभते!