मन वढाय वढाय

मन वढाय वढाय
उभ्या पिकातल ढोर
किती हाकल हाकल
फ़िरी येते पिकावर

मन पाखरु पाखरु
त्याची काय सागु मात
आता व्हत भुइवर
गेल गेल आभायात

मन लहरी लहरी
त्याले हाती धरे कोन
उडारल उडारल
जस वारा वाहादन

मन जह्यरी जह्यरी
याच न्यार रे तन्तर
आरे इचू साप बरा
त्याला उतारे मन्तर

मन एव्हड एव्हड
जस खसखसच दान
मन केवढ केवढ
आभायतबि मावेन

देवा आस कस मन
आस कस रे घडल
कुठे जागेपनी तुले
अस सपन पडल