मी आलोच नव्हतो

एकदा संता बंताला स्वत:च्या घरी बोलावतो,

जेव्हा संता बंताच्या घरी जातो तेव्हा , बंताच्या घराला टाळे लावलेले असते आणि
तिथे लिहुन ठेवलेले असते ” तुझा पोपट झालाय , चल फूट इथून “

संता खाली पड्लेला खडु उचलतो आणि लिहितो
“मी आलोच नव्हतो “