संत्या सदाशिव पेठेत

संत्या रिक्षावाल्याला म्हणाला, “सदाशिव पेठेत येतोस का?”

रिक्षावाला म्हणाला, “चाळीस रुपये होतील.”

संत्या म्हणाला, “दहा रुपये देतो.” …

रिक्षावाला म्हणाला, “दहा रुपयात कोण नेईल?”

संत्या म्हणाला, “मागे बस. मी नेतो!!!!”