श्रीभुवनसुंदराची आरती आरती भुवनसुंदराची

आरती भुवनसुंदराची ।
इंदिरावरा मुकुंदाची ॥ ध्रु० ॥
पद्मसम पादयुग्मरंगा ।
ओंवाळणी होति भृंगा ॥
नखमणि स्रवताहे गंगा ।
जे कां त्रिविधतापभंगा ॥ चाल ॥
वर्तुळ गुल्फ भ्राजमानें ॥
किंकिणीक्वणित, नाद घणघणित,वांकिवर झुणित, नूपुरें झन्न मंजिराची ।
झनन ध्वनी मंजिराची ॥ आरती भुवन० ॥ १ ॥
पीतपट हाटकतप्तवर्णी ।
कांची नितंब सुस्थानीं ॥
नाभिची अगाध ही करणी ।
विश्वजनकाची जे जननई ॥ चाल ॥
त्रिवलीललित उदरशोभा ।
कंबुगळां माळ विलंबित, झळाळ कौस्तुभ, सरळ बाहू, श्रीवत्सतरलमणि मरळ कंकणांची ।
प्रीति बहु जडित कंकणांची॥ आरती भुवन० ॥ २ ॥
इंदुसम आस्य कुंदरदना ।
अधरारुणार्क-बिंबवदना ॥
पाहतां भ्रांति पडे मदना ।
सजलमेघाब्धि दैत्यदमना ॥ चाल ॥
झळकत मकरकुंडलाभा ।
कुटिलकुंतली, मयूरपत्रावली वेष्टिली, तिलक भाळिं केशरी झळाळित,कृष्णकस्तुरीची ।
अक्षता भाळिं कस्तुरीची । आरती भुवन० ॥ ३ ॥
कल्पद्रुमातळीं मूर्ती ।
सौदामिनी कोटिदीप्ती ॥
गोपीगोपवलय भंवतीं ।
त्रिविष्टप पुष्पवृष्टि करिती ॥ चाल ॥
मंजुळ मधुर मुरलिनादें ।
चकित गंधर्व, चकित अप्सरा,सुरागिरिवरा, कर्पुराधरा, रतीनें प्रेमयुक्त साची ।
आरती ओंवाळित साची ॥ आरती भुवन० ॥ ४ ॥
वृंदावनीचिये हरणीं ।
सखे गे कृष्ण माय बहिणी ॥
श्रमलों भवाब्धिचे फिरणीं ।
आतां मज ठाव देईं चरणीं ॥ चाल ॥
अहा हे पूर्ण पुण्यश्लोका ।
नमितों चरण शरण मी, करुणा येऊं दे विशालपाणीम कृष्ण नेणतें बाळ आपुलें, राखिं लाज याची ।
दयानिधे राखि लाज याची । आरती भुवन० ॥ ५॥