श्रीनृसिंहाची आरती कडकडिला स्तंभ

कडकडिला स्तंभ गडगडिलें गगन ॥
अवनी होत आहे कंपायमान ॥
तडतडलीं नक्षत्रें पडतातीं जाण ॥
उग्ररूपें प्रगटे नृसिंहवदन ॥ १ ॥
जय देव जय देव जय नरहरिराया ॥
आरती ओंवाळूं महाराजवर्या ॥ ध्रु० ॥
एकवीस स्वर्गमळा डळमळली कैसी ॥
ब्रह्मयाच्या वाटे अभिनव वाटे अभिनव चित्तासी ॥
चंद्रसूर्य दोन्ही लोपती प्रकाशीं ॥
कैलासी शंकर दचके मानसी ॥ जय० ॥ २ ॥
थरथरती त्या जटा जिव्हा लळलळित ॥
तीक्ष्ण नखें तो दैत्य विदारीत ॥
अर्धांगी कमलजा शिरिं छाया धरित ॥
माधवदासा स्वामी नरहरि शोभत ॥ जय देव जय देव० ॥ ३ ॥