श्रीरामचंद्राची आरती त्रिभुवनमंडितमाळ

त्रिभुवनमंडितमाळ शोभतसे गळां ।
आरती ओंवाळूं पाहूं ब्रह्मपुतळा ॥ १ ॥
श्रीराम जय राम जय जय राम ।
आरती ओंवाळूं पाहूं सुंदर मेघश्याम ॥ ध्रु० ॥
ठकाराचें ठाण करीं धनुष्यबाण ।
मारुती सन्मुख उभा कर जोडून ॥ श्रीराम० ॥ २ ॥
भरत शत्रुघ्न दोघे चामर ढाळिती ।
स्वर्गींहूनी देव पुष्पवृष्टि करिती । श्रीराम० ॥ ३ ॥
रत्नखचित माणिक वर्णू काय मुगुटीं ।
आरती ओंवाळूं चवदा भुवनांचे पोटीं ॥ श्रीराम० ॥ ४ ॥
विष्णुदास नामा म्हणे मागतों तूतें ।
आरती ओवाळूं पाहूं सीतापतीतें ॥
श्रीराम जय राम जय राम ॥ ५॥