Tag Archives: खासी

खासी

खासी

खासी

‘मॉन ख्मेर’ ही भाषा बोलणारी भारतातील खासी एकमेव जमात होय.

खासी:-मेघालयाची बहुतेक वस्ती तिबेटो-बर्मन (गारो) किंवा मॉन ख्मेर (खासी) जातीची आहे.त्यामुळे त्यांची भाषाही मॉन ख्मेर आहे.