Tag Archives: सर्वश्रेष्ठ

आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ

आत्मज्ञान हे जगातल्या कुठल्याही ज्ञानापेक्षा सर्वश्रेष्ठ आहे आणि आत्मज्ञानाच्या प्राप्तीनेच अहंकाराचा नाश होतो.