Tag Archives: हत्ती

अरे गाढवा हे तर..

एक गाढव झाडावर चढते. झाडावर आधीपासूनच हत्ती बसलेला असतो.
हत्ती : तू झाडावर काय करतोयस ?

गाढव : सफरचंद खायला आलोय.

हत्ती : अरे गाढवा, हे तर आंब्याचे झाड आहे.

गाढव : मी सफरचंद सोबत घेऊन आलोय.