तोच चंद्रमा नभात

तोच चंद्रमा नभात
तीच चैत्रयामिनी
एकांती मजसमीप
तीच तुंहि कामिनी ॥धृ॥

नीरवता ती तशीच
धुंद तेंच चांदणे
छायांनी रेखियले
चित्र तेच देखणे
जाईचा कुंज तोच
तीच गंधमोहिणी ॥१॥

सारे जरि ते तसेच
धुंदि आज ती कुठे ?
मीहि तोच तीच तुंहि
प्रीति आज ती कुठे ?
ती न आर्तता उरांत
स्वप्न ते न लोचनी ॥२॥

त्या पहिल्या प्रीतीच्या
आज लोपल्या खुणा
वाळल्या फुलांत व्यर्थ
गंध शोधतो पुन्हा
गीत ये न ते जुळून
भंगल्या सुरांतुनी ॥३॥