उंदराचे सिंहिणीशी लग्न

वरील गोष्टीतला सिंह जाळ्यातून मोकळा झाल्यावर खूष होऊन त्या उंदरास म्हणाला, ‘अरे, तू मजवर फार उपकार केले आहेत, यासाठी तुला जे काय पाहिजे ते मजपाशी माग, मी देतो. ’ ते ऐकून उंदीर गर्वाने फुगला आणि आपली योग्यता काय याचा विचार न करिता सिंहास म्हणाला, ‘महाराज, ज्या अर्थी आपण संतोषाने, पाहिजे ते माग म्हणून सांगता आहांत, त्या अर्थी मीही भीड न धरता, मागतो की मला आपण आपली कन्या दयावी.’ हे मागणे ऐकताच सिंहास फार वाईट वाटले, पण तो वचनांत गुंतला असल्यामुळे, त्यास नाही म्हणता आले नाही. त्याने आपली मुलगी आणून ती उंदराच्या स्वाधीन केली. ती तरूण मुलगी मोठया डौलाने चालत असता, तिचा पाय उंदरावर पडून तो तात्काळ मरण पावला !

तात्पर्य:- मागणे मागावयाचे ते विचारपूर्वक आणि आपल्या योग्यतेस साजेल असेच मागावे; नाहीतर, भलतेच मागणे मागितल्यामुळे संकट उत्पन्न होईल.