आधी नोकरी कर

प्रियकर – प्रिये, सांग ना मी तुझ्यासाठी काय करू?

प्रेयसी – काय करशील?

प्रियकर – तू सांगशील ते करीन!

प्रेयसी – मग आधी नोकरी कर.

प्रियकर – का?

प्रेयसी – म्हणजे एकदाचं लग्न तरी करता येईल!