Author Archives: प्रज्ञा वझे

अगं माये अरे भाऊ नका प्लास्टिक वापरू

अगं माये अरे भाऊ नका प्लास्टिक वापरू

अगं माये अरे भाऊ नका प्लास्टिक वापरू

नका नका प्लास्टिक वापरू , अगं माये अरे भाऊ
पिशवीमंदी कचरा भरून नको फेकून तू देवू

गुरंढोरं कचरा खाती, प्लास्टिक पोटा मंदी जाई
चारा नाही त्यांच्या पोटी, प्लास्टिकचा गोळा होई

प्लास्टिक होत जिथं गोळा पाण्या नाही देत वाट
धरित्री ना घेई पोटी, खत नाही पीक भेट

समिंदरा प्लास्टिक जाता तरास होतो जलचरा
मासे, प्राणी मुकं जीव त्यांचा विचार करा जरा

प्लास्टिकला तू दूर कर, मनापासनं दे नकार
तुझ्याकडे शहाणपण ठेवू नको तू गहाण

वापर तू कागद कापड आपलसं त्यास म्हण
देवा दिले तुले मग तेचा कर तू सन्मान

मुंबई नगरी आपली माय तिला ठेवू सांभाळून
प्रत्येकानं ठरवू मनी प्लास्टिकला नाही म्हणून