बगळे आणि राजहंस

काही पारध्यांनी एका शेतात काही हंस व बगळे पाहिले. मग त्यांनी लपत लपत येऊन त्यांजवर एकदम हल्ला केला. त्यावेळी, बगळे हलक्या अंगाचे आणि चपळ असल्यामुळे ते तात्काळ उडून गेले, परंतु हंस जड अंगाचे असल्यामुळे त्यांस वेळेवर उडता आले नाही व त्यामुळे ते पारध्याच्या हाती सहज सापडले.

तात्पर्य:- जडत्व किंवा आळस हा फार अपायकारक आहे, तो आपल्या अंगी कधीही जडू देऊ नये.