दैवाने दिले आणि कर्माने नेले

मंग्या :

मी तुझ्यावर जीवापाड प्रेम केले, तुला कधी स्पर्श देखील नाही केला

तरीही जर तू दुस-या मुलाशी लग्न केले तर मी काय समजायचे ?.

.
.
.

चिंगी :

दैवाने दिले आणि कर्माने नेले..