देव आणि नास्तिक मनुष्य

एक नास्तिक मनुष्य, एका देवाची फजिती करावी म्हणून त्याजकडे गेला. त्याने आपल्या हातात एक चिमणी धरली होती. मग तो देवास म्हणाला ‘देवा, माझ्या हातात जी वस्तू आहे ती जिवंत आहे की मृत आहे हे सांग.’ देवाने जर जिवंत वस्तु आहे म्हणून सांगितले, तर चिमणीस हातातल्या हातात चिरडून ठार मारावी व देवाचे सांगणे खोटे ठरवावे, असा त्याचा उद्देश होता. ही त्याची लुच्चेगिरी जाणून देव म्हणाला ‘अरे, तुझ्या हातातली वस्तु अशी आहे की, ती तुझ्या इच्छेप्रमाणे होऊ शकेल. ती जिवंत असावी अशी तुझी इच्छा असेल तर ती जिवंत राहील, ती मरावी अशी इच्छा असेल तर ती मरेल !’

तात्पर्य:- देवापुढे लबाडी चालणार नाही.