फुलले रे क्षण माझे फुलले रे

फुलले रे क्षण माझें फुलले रे
मेंदीने हो ऽऽ शकुनाच्या ॥धृ॥

शकुनाच्या मेंदीने
सजले रे क्षण माझे सजले रे ॥१॥

झुळूक वाऱ्याची आली रे लेवून
कोवळी पानफुले
साजण स्पर्शाची जाणीव होऊन
भाळले मन खुळे
या वेडाचे, नाच रे भाव बिलोरे
मेंदीने शकुनाच्या मेंदीने ॥२॥

ओढ ही बेबंध श्वासात ध्यासात
स्वप्नात येणे तुझे
भांबावल्या माझ्या उरात स्पर्शात
रेशीम काटे तुझे
मन मोराचे जादू-भरे हे पिसारे, मेंदीने
शकुनाच्या मेंदीने
हंसले रे क्षण माझे हसले रे ॥३॥

प्रीत ही प्रीत ही उमजेना
जडला कां जीव हा समजेना
कशी सांगू मी माझ्या मनीची कथा रे
मेंदीने शकुनाच्या मेंदीने
भुलले रे क्षण माझे भुलले रे ॥४॥

फुलले रे क्षण माझे फुलले रे
मेंदीने शकुनाच्या मेंदीने
सजले रे क्षण माझे सजले रे
हंसले रे क्षण माझे हंसले रे
फुलले रे क्षण माझे फुलले रे ॥५॥