काकड आरत्या

कांकड आरत्या

कांकड आरत्या

उठा पांडुरंगा आतां, दर्शन द्या सकळां ।
झाला अरुणोदय, सरली निद्रेची वेळा ॥ ध्रु० ॥

संत साधू मुनी अवघे, झालेली गोळा ।
सोडा शेजसुख आतां, पाहूं द्या मुखकमळा ॥ १ ॥

रंगमंडपीं महाद्वारीं, झालीसे दाटी ।
मन उतावेळ, रूप पहावया दष्टीं ॥ २ ॥

राई रखुमाबाई, तुम्हां येऊं द्या द्या ।
शेजे हालवुनी जागें करा देवराया ॥ ३ ॥

गरुड हनुमंत, उभे पाहती वाट ।
स्वर्गींचे सुरवर घेऊनि आले बोभाट ॥ ४ ॥

झाले मुक्तद्वार, लाभ झाला रोकडा ।
विष्णुदास नामा उभा घेऊनी कांकडा ॥ ५ ॥