कर्तव्याची दोरी

कर्तव्याची दोरी मनाच्या पंतगाला नसेल तर तो कोठेही फडफडत जातो.