काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल

काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल

महाराष्ट्राच्या संत परंपरेतील एक महान संत .. संत एकनाथांची ही रचना.. कै.राम फाटक ह्यांनी ही रचना संगीतबद्ध केली असून पंडित भीमसेन जोशी ह्यांनी ती गायिली आहे.

कॅलीग्राफी: बी.जी लिमये