केव्हां तरी पहाटे

केव्हां तरी पहाटॆ उलटून रात्र गेली
मिटले चुकूनडोळे हरवून रात्र गेली ॥धृ॥
सांगू तरी कसें मी वय कोवळे उन्हाचे
उसवून श्वास माझा फसवून रात्र गेली ॥१॥

कळले मला न केव्हा सुटली मिठी जराशी
कळले मला न केव्हा निसटून रात्र गेली ॥२॥

उरले उरांत काही आवाज चांदण्याचे
आकाश तारकांचे उचलून रात्र गेली ॥३॥

स्मरल्या मला न तेव्हा माझ्याच गीत पंक्ति
मग ओळ शेवटची, सुचवून रात्र गेली ॥४॥
केव्हा तरी पहाटे …