लग्नाची पत्रिका

प्रा. न. र. फाटकांकडे त्यांचा एक विद्यार्थी आपल्या लग्नाची पत्रिका घेऊन गेला.

फाटकांनी ती पत्रिका वाचली म्हणाले, ’म्हणजे आता तुम्ही जनावर झालात,’

त्या पत्रिकेत, अमुक अमुक यांची कन्या ‘जना’ हिच्याबरोबर विवाह ठरला, आहे असा मजकूर होता.