लेझिम चाले जोरात

दिवस सुगीचे सुरु जाहले,ओला चारा बैल माजले,
शेतकरी मन प्रसन्न जाहले…,छनझुन खळझण झिनखळ छिनझुन,
लेझिम चाले जोरात!

चौघांनी वर पाय ऊचलले,सिंहासनिं त्या ऊभे राहिले,
शाहिर दोघे ते डफ वाले…,ट्‍पढुम,ढुमढुम,डफ तो बोले..
लेझिम चाले जोरात !

दिवटी फुरफुर करु लागली,पटक्यांची वर टोंके डुलली,
रांग खेळण्या सज्ज जाहली,छनखळ झुनझिन,ढुमढुम पटढुम्‌ ,
लेझिम चाले जोरात !

भरभर डफ तो बोले घुमनीं,लेझिम चाले मंड्‍अल धरुनी,
बाजुस-मागें,पुढे वाकुनी…,झणछीन खळखळ,झिनखळ झिनखळ,
लेझिम चाले जोरात!

डफ तो बोले-लेझिम चाले,वेळेचे त्या भान न ऊरले,
नाद भराने धुंध नाचले…,छनझुन खळझण झिनखळ छिनझुन,
लेझिम गुंगे नादात्‌ !

सिंहासन ते डुलु लागले,शाहिर वरती नाचू लागले,
गरगर फिरले लेझिमवाले…,छनछन खळखळ,झणझण छनछन,
लेझिम गुंगे नादात्‌ !

दिनभर शेती श्रमुनी खपले,रात्री साठी लेझीम चाले,
गवई न लगे,सतारवाले….,छनखळ झुणझिन,रात्र संपली नादात्‌
लेझिम चाले जोरात्‌ !

पहाट झाली – तारा थकल्या,डफवाला तो चंद्र ऊतरला,
परी न थकला लेझिम मेळां….,छनखळ झुणझिन,लेझिम खाली…
चला जाऊया शेतात्‌ ! चला जाऊया शेतात्‌ !