माझा वस्तरा

गिऱ्हाईकाची दाढी करून झाल्यावर न्हाव्यानं त्याला विचारलं, “साहेब! माझा वस्तरा कसा काय काय वाटला तुम्हाला?”

गिऱ्हाईक म्हणाले,” न्हावीदादा, तुमच्या वस्तऱ्याला खरोखरच जगात तुलना नाही. तुम्ही वस्तऱ्यानं माझी दाढी करीत आहात, असं मला वाटलंच नाही.”

हे ऐकून एकदम खुषीत आलेल्या न्हाव्यानं विचारलं, “असं? मग मी तुमच्या गालांवरून वस्तरा फिरवीत असताना तुम्हाला नेमकं कसं वाटत होतं?

गिऱ्हाईक म्हणाले, “खरं सांगायच तर, तुम्ही हाती खरखरीत पॉलिशपेपर घेऊन माझे गाल जोरात घाशीत असल्याचा मला भास होत होता.”