मनातून सुधारणा

सुधारणा ही मनातूनच झाली पाहिजे. नुसते नियम करुन सुधारणा कधीच होणार नाही.