मंगळागौरीची आरती जय देवी मंगळागौरी

जय देवी मंगळागौरी ॥
ओवाळीन सोनियाताटी ॥
रत्नांचे दिवे ॥
माणिकांच्या वाती ॥
हिरेया मोती ज्योती ॥ ध्रु० ॥
मंगळमूर्ती उपजली कार्या ॥
प्रसन्न झाली अल्पायुषी राया तिष्ठली राजबाळी ॥
अहेवपण द्यावया ॥ जय ० ॥ १ ॥
पूजेला ग आणिती जाईच्या कळ्या ॥
सोळा तिकटी सोळा दूर्वा ॥
सोळा परीची पत्री ॥
जाई जुई आबुल्या शेवंतू नागचांफे ॥
पारिजातकें मनोहरें ॥
गोकर्ण महाफुलेंं ॥
नंदेटें तगरें ॥
पूजेला ग आणिलीं ॥ जय० ॥
साळीचे तांदूळ मुगांची डाळ ॥
अळणी खिचडी रांधिती नार ॥
आपुल्या पतीलागी सेवा करिती फार ॥ जय० ॥ ३ ॥
डुमडुमें डुमडुमें वाजंत्रें वाजती ॥
कळावी कांकणे हातीं शोभातीं ॥
शोभती बाजुबंद ॥
कानीं कापांचे गबे ॥
ल्यायिली अंबा शोभे ॥ जय० ॥ ४ ॥
न्हाउनी माखुनी मौनी बैसली ॥
पाटावाची चोळी क्षीरोदक नेसली ॥
स्वच्छ बहुत हो‍उनी ॥
अंबा पूजूं बैसली ॥ जय० ॥ ५ ॥
सोनियाचे ताटीं ॥
घातिल्या आतां, नैवेद्य षड्रसपक्वान्नें ।
ताटीं भरा बोनें जय० ॥ ६ ॥
लवलाहें तिघें काशी निघालीं ॥
माऊली मंगळागौरी भिजवूं विसरली ॥
मागुती परतुनियां आली ॥
अंबा स्वयंभू देखिली ॥
देऊळ सोनियांचे ॥
खांब हिरेयांचे ॥
वरती कळस मोतियांचा ॥ जय० ॥ ७ ॥