परिस्थितीच्या आधीन होण्यापेक्षा

परिस्थितीच्या आधीन होण्यापेक्षा त्या परिस्थितीलाच आपण आपल्या इच्छेप्रमाणे वाकवीले पाहिजे.