शरीराला प्रार्थना आवश्यक

प्रार्थना म्हणजे आत्म्याची भूक, शरीराला जेवढे आवश्यक आहे, तेवढीच शरीराला प्रार्थना आवश्यक आहे.