शेतकरी आणि दैव

एक शेतकरी एके दिवशी जमीन नांगरीत असता त्यास एक मोहरांचा हंडा सांपडला. तो पाहून त्यास मोठा आनंद झाला. जमिनीवर साष्टांग नमस्कार घालून, आपल्यास द्रव्य दिल्याबद्दल त्याने जमिनीचे फार उपकार मानिले. ते पाहून दैव त्यास म्हणाले, ‘अरे, या वेळी तू या जमिनीचे उपकार मानीत आहेस आणि माझी तुला आठवणही होत नाही ! पण हे द्रव्य तुला मिळण्याऐवजी जर तुझे स्वतःचे द्रव्य चोरीस गेले असते, तर मात्र तू मला खात्रीने दोष दिला असतास !’