परमानंदाचा अनुभव

मनाचा लय झाल्यावर परमानंदाचा अनुभव येतो व हे योगसाधना केल्यावरच शक्य होते.