Tag Archives: कावळा

घरटा

चिव चिव चिव रे
तिकडे तू कोण रे?

कपिलामावशी कपिलामावशी
घरटा मोडून तू का जाशी?

नाही गं बाई मुळीच नाही
मऊ गवत देईन तुशी
कोंबडीताई कोंबडीताई
माझा घरटा पाहिलास बाई?

नाही गं बाई मुळीच नाही
तुझा माझा संबंध काही

कावळेदादा कावळेदादा
माझा घरटा नेलास बाबा?

नाही गं बाई चिमणुताई
तुझा घरटा कोण नेई?

आता बाई पाहू कुठे?
जाऊ कुठे? राहू कुठे?

गरीब बिचाऱ्या चिमणीला
सगळे टपले छ्ळण्याला

चिमणीला मग पोपट बोले
का गं तुझे डोळे ओले?

काय सांगू बाबा तुला
घरटा माझा कोणी नेला

चिऊताई चिऊताई
माझ्या घरट्यात येतेस बाई?

पिंजरा किती छान माझा
सगळा शीण जाईल तुझा

जळो तुझा पिंजरा मेला
त्याचे नाव नको मला

राहीन मी घरट्याविना
चिमणी उडून गेली राना