Tag Archives: ज्ञानप्राप्ती

ज्ञानप्राप्ती

जसे प्रकाशाच्या साहाय्याशिवाय वस्तू दिसत नाही, तसे विचारशिवाय ज्ञानप्राप्ती होत नाही.