Tag Archives: ज. के उपाध्ये

विसरशील खास मला

विसरशील खास मला दृष्टिआड होता
वचने ही गोड गोड देशि जरी आता ॥धृ।।
दृष्टीआड झाल्यावर सृष्टीही निराळी
व्यवसायहि विविध विविध विषय भोवताली
गुंतता तयांत कुठें वचन आठविता ? ॥१॥

स्वैर तू विहंग अंबरात विहरणारा
वशहि वशीकरण तुला सहज जादुमारा
लाभशील माझा मज केविं जसा होता ॥२॥

स्वत्वाचे भान जिथें गुंतल्या नुरावे
झुरणारे हृदय तिथे हे कुणी स्मरावे
होइल उपहास खास , आंस धरु जाता ॥३॥

अंतरिची आग तुला जाणवूं कशाने ?
बोलावे न वेदनाच वचन दुःख नेणे
याकरता दृष्टीआड होऊं नको नाथा ॥४॥