Tag Archives: पंचप्राण

तरुण हेच राष्ट्राचे पंचप्राण

तरुणांचा संहार म्हणजेच राष्टांचा संहार, कारण तरुण हेच राष्ट्राचे पंचप्राण आहेत.