Tag Archives: पथक

आयत्या पिठावर रेषा मारणे

सहजासहजी जमत नाही कथ्थक
तारेवरती कसरत करावी लागते अथक
आयत्या पिठावर रेषा मारण्यास
दरबारी असते खास पथक