Tag Archives: मल्हारी अष्टोत्तरशत नामावली

मल्हारी अष्टोत्तरशत नामावली

॥ॐ मार्तंडाय नमः ॥

 1. ॐ त्र्यंबकाय नमः ।
 2. ॐ खङ्‍गधराय नमः ।
 3. ॐ महादेवाय नमः ।
 4. ॐ रजनीश्वराय नमः ।
 5. ॐ जदीश्वराय नमः ।
 6. ॐ त्रिशूलहस्ताय नमः ।
 7. ॐ त्रिपुरारये नमः ।
 8. ॐ सदाशिवाय नमः ।
 9. ॐ जटाजूटाय नमः ।
 10. ॐ कैलासपतये नमः ।
 11. ॐ चंदनभूषणाय नमः ।
 12. ॐ पार्वतीवल्लभाय नमः ।
 13. ॐ चंद्रशेखराय नमः ।
 14. ॐ गंगाधराय नमः ।
 15. ॐ गौरी प्राणेश्वराय नमः ।
 16. ॐ निराकाराय नमः ।
 17. ॐ जगन्नाथाय नमः ।
 18. ॐ महेश्वराय नमः
 19. ॐ महारूद्राय नमः ।
 20. ॐ वीररूपाय नमः
 21. ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
 22. ॐ भुजंगनाथाय नमः ।
 23. ॐ शिववरदमूर्तये नमः ।
 24. ॐ पंचाननाय नमः ।
 25. ॐ गिरीजापतये नमः ।
 26. ॐ दंभोलिधराय नमः ।
 27. ॐ पशुपतये नमः ।
 28. ॐ मल्लांतकाय नमः ।
 29. ॐ कौर्पूरगौराय नमः ।
 30. ॐ मणिसूदनाथ नमः ।
 31. ॐ शंकराय नमः ।
 32. ॐ असुरांतकाय नमः ।
 33. ॐ सर्पभूषणाय नमः ।
 34. ॐ संग्रामवरीराय नमः ।
 35. ॐ असूरमर्दनाय नमः ।
 36. ॐ वागीश्वराय नमः ।
 37. ॐ ज्ञानदाकाय नमः ।
 38. ॐ भक्तिप्रियाय नमः ।
 39. ॐ त्रिमूर्तये नमः ।
 40. ॐ भैरवाय नमः ।
 41. ॐ शिवाय नमः ।
 42. ॐ भालचंद्राय नमः ।
 43. ॐ मार्तंडभैरवाय नमः ।
 44. ॐ भस्मोद्धाराय नमः ।
 45. ॐ नागेंद्रभूषणाय नमः ।
 46. ॐ व्याघ्रांबराय नमः ।
 47. ॐ नीलकंठाय नमः ।
 48. ॐ त्रितापहाराय नमः ।
 49. ॐ चंद्रमौलये नमः ।
 50. ॐ भूतभव्यत्रिनयनाय नमः ।
 51. ॐ लोकपालाय नमः ।
 52. ॐ दीनवत्सलाय नमः
 53. ॐ देवेंद्राय नमः ।
 54. ॐ हयवाहनाय नमः ।
 55. ॐ नीलग्रीवाय नमः ।
 56. ॐ अंधकध्वंसये नमः ।
 57. ॐ शशांकचिन्हा नमः ।
 58. ॐ श्रीकंठाय नमः ।
 59. ॐ वासुकीभूषणाय नमः ।
 60. ॐ उदारधीराय नमः ।
 61. ॐ दुष्ट मर्दन देवेशाय नमः ।
 62. ॐ मुनितापशमनाय नमः ।
 63. ॐ उमावराय नमः ।
 64. ॐ जाश्वनीळाय नमः ।
 65. ॐ खङ्‍गराजाय नमः ।
 66. ॐ गौरीशंकराय नमः ।
 67. ॐ मृडानीवराय नमः ।
 68. ॐ भवमोचकाय नमः ।
 69. ॐ पिनाकपाणये नमः ।
 70. ॐ जगदुद्धाराय नमः ।
 71. ॐ दशवक्त्राय नमः
 72. ॐ शिवसांबाय नमः ।
 73. ॐ पंचदशनेत्रकमलाय नमः ।
 74. ॐ विषकंठभूषणाय नमः ।
 75. ॐ शूलपाणये नमः ।
 76. ॐ मायाचालकाय नमः ।
 77. ॐ ज्गदीशाय नमः ।
 78. ॐ निर्विकाराय नमः ।
 79. ॐ त्रिपुरहराय नमः ।
 80. ॐ दयार्णवाय नमः ।
 81. ॐ हिमनगजामाताय नमः ।
 82. ॐ अमरेशाय नमः ।
 83. ॐ खङ्‍गपाणये नमः ।
 84. ॐ विश्वंभराय नमः ।
 85. ॐ व्योम केशाय नमः ।
 86. ॐ जटाजूटगंगाधराय नमः ।
 87. ॐ कालाग्निरूद्राय नमः ।
 88. ॐ त्रिशूलधारये नमः ।
 89. ॐ धूर्जटये नमः ।
 90. ॐ मालूखानाथ नमः ।
 91. ॐ त्रितापशामकाय नमः ।
 92. ॐ मणिहराय नमः ।
 93. ॐ अनंगदहनाय नमः ।
 94. ॐ खंडेराय नमः ।
 95. ॐ गंगाप्रियाय नमः ।
 96. ॐ हरिद्राप्रियरूद्राय नमः ।
 97. ॐ शशिशेखराय नमः ।
 98. ॐ हयपतये नमः ।
 99. ॐ वृषभध्वजाय नमः ।
 100. ॐ मैराळाय नमः ।
 101. ॐ प्रेतासनाय नमः ।
 102. ॐ मेघनाथाय नमः ।
 103. ॐ चपलखङ्‍गधारणाय नमः ।
 104. ॐ अहिरूद्राय नमः ।
 105. ॐ कल्मषदहनाय नमः ।
 106. ॐ म्हाळसाकांताय नमः ।
 107. ॐ रणभैरवाय नमः ।
 108. ॐ मार्तंडाय नमः ।