Tag Archives: लाकूड

जळताना पळणे असे भासते

जळताना पळणे असे भासते

जळताना पळणे असे भासते

जळताना पळणे असे भासते
जणू काळाशी ओघवते लढणे
सवय नासली तलवारीची
अंगांगाची होळी झाली

तरी न जळला पीळ लाडका
लाकूड होवून पळी व्हायचा
यज्ञामध्ये ज्वाळेसोबत
राळ होऊनी स्नान घ्यायचा

काळासोबत हलता डुलता
देह अनाहत कातळ झाला
कुण्या देशीच्या जनतेकरिता
वादळातला स्वामी झाला